Sütik

Sütiket használunk a tartalom személyre szabására és a forgalom elemzésére. Kérjük, határozza meg, hogy hajlandó-e elfogadni weboldalunkon a sütiket.

Oldal tetejére
Bezárás

Adatvédelmi tájékoztató

A tájékoztató célja

Az alábbi Adatvédelmi tájékoztató célja, hogy tájékoztassunk arról, a megadott személyes adataidat hogyan fogjuk kezelni az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Az adataid megadásával és a jelen Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával hozzájárulsz ahhoz, hogy személyes adataidat a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotv.) és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeljük.


Fogalom meghatározások

Személyes adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik. 

Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése.


Az adatkezelés célja, jogalapja, adatkezelésre jogosult személyek

A jelen Adatkezelési tájékoztató elfogadásával hozzájárulsz ahhoz, hogy a jelentkezési anyagodat, és így az abban foglalt személyes adatokat a Zengo Kft., mint adatkezelő HR munkatársai és hiring menedzserei megismerjék és az aktuális felvételi döntés előkészítése és toborzás céljából kezeljék.

Az adatkezelés további célja, hogy a jelentkezési anyagodat a Zengo jelentkezői adatbázisában tárolja abból a célból, hogy a tapasztalatodnak és végzettségednek megfelelő, jövőbeni állásajánlatokról a megadott elérhetőségeiden értesítsen.

A személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja az önkéntesen, kifejezetten, szabad és befolyásmentes akaratnyilvánítással, tájékozottan megadott hozzájárulásod.


Az adatkezelő adatai

Cégnév: Zengo Kft.
Cégjegyzékszám: 06-09-010660
Adószám: 13748742-2-06
Székhely: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 72.


A kezelt személyes adatok köre

Adatkezelésünk a jelentkezők alábbi személyes adataira terjed ki:

  • Név
  • E-mail cím
  • Telefonszám
  • Önéletrajzban és motivációs levélben megadott személyes adatok
  • Az e-mailben, bemutatkozásban általad megadott egyéb személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a hozzájárulásod megadásától számítva hároméves időtartamra szól. Az adatkezeléshez adott hozzájárulásodat bármikor visszavonhatod és kérheted adataid törlését a job@zengo.eu e-mail címen vagy postai úton a 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 72. címre megküldött levélben. 


Adatbiztonság

A személyes adataid kezelésével összefüggésben gondoskodunk az adatok biztonságáról, továbbá megtesszük mindazon elvárható technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek. Ennek megfelelően az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.


Az adatkezeléssel kapcsolatos jogaid és jogérvényesítési lehetőségeid

Bármikor tájékoztatást kérhetsz személyes adataid kezeléséről, kérheted személyes adataid módosítását, helyesbítését, törlését és bármikor jogosult vagy a velünk közölt adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulást részben vagy egészben visszavonni, ez azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A fentiek bármelyikére vonatkozó kérelmet a job@zengo.eu e-mail címre vagy postai úton a 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 72. címre kérjük megküldeni. Az általad küldött tájékoztatás kérést akkor tekintjük hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján egyértelműen beazonosíthatóvá válsz. A módosítás, helyesbítés, törlés végrehajtásáról visszaigazolást küldünk a megadott e-mail címre.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségekről az Infotv. rendelkezik. Ennek megfelelően tájékoztatunk, hogy az adatkezelési szabályok megsértése esetén jogosult vagy nálunk tiltakozni a jogszabályba ütköző adatkezelés ellen, és kérheted a Nemzeti Adatvédelmi Információszabadság Hatóság (postacím: 1537 Budapest, Pf. 834.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391- 1400; honlap: http://www.naih.hu) vizsgálatát, illetőleg a jogellenes adatkezelés miatt az Infotv. 22. §-ának rendelkezései szerint bírósághoz fordulhatsz. Amennyiben bírósághoz kívánsz fordulni, a pert a lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti törvényszék előtt is megindíthatod.

Jelen tájékoztató időbeli hatálya

Jelen tájékoztató 2018.05.18. napjától hatályos. A tájékoztató módosításának jogát fenntartjuk.

Szeged, 2018.05.18.